سمینار مدیریت زمان،انرژی و تمرکز .

سمینار مدیریت زمان ،انرژی ،تمرکز   این سمینار با موضوعات : دیسیپلین روش برنامه ریزسی 1،3،5 اولین شرط مدیریت زمان و…

0
رایگان!